NỘI BỘ

🍁🍁𝙍𝙊𝘼𝘿 𝙎𝙃𝙊𝙒 𝘾𝙃𝘼̀𝙊 𝙏𝙃𝙐🍁🍁

ROAD SHOW CHAO THU

🍁🍁𝙍𝙊𝘼𝘿 𝙎𝙃𝙊𝙒 𝘾𝙃𝘼̀𝙊 𝙏𝙃𝙐🍁🍁 𝙇𝙖́𝙞 𝙩𝙝𝙪̛̉ 𝙩𝙖̣̂𝙣 𝙣𝙝𝙖̀ – 𝙏𝙧𝙖𝙤 𝙦𝙪𝙖̀ 𝙡𝙞𝙚̂̀𝙣 𝙩𝙖𝙮 𝙍𝙊𝘼𝘿 𝙎𝙃𝙊𝙒 𝘾𝙃𝘼̀𝙊 𝙏𝙃𝙐 𝙇𝙖́𝙞 𝙩𝙝𝙪̛̉ 𝙩𝙖̣̂𝙣 𝙣𝙝𝙖̀ – 𝙏𝙧𝙖𝙤 𝙦𝙪𝙖̀ 𝙡𝙞𝙚̂̀𝙣

𝘾𝙃𝙐̛𝙊̛𝙉𝙂 𝙏𝙍𝙄̀𝙉𝙃 𝙂𝙄𝙊̛́𝙄 𝙏𝙃𝙄𝙀̣̂𝙐 𝙎𝘼̉𝙉 𝙋𝙃𝘼̂̉𝙈 𝙈𝙊̛́𝙄 - 𝙏𝙃𝘼𝘾𝙊 𝙏𝙊𝙒𝙉𝙀𝙍 𝙑𝘼𝙉

Chương trình giới thiệu sản phẩm mới – THACO TOWNER VAN

⏰⏰ 𝟬𝟳𝗵𝟯𝟬’ 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝟭𝟳/𝟭𝟬/𝟮𝟬𝟮𝟬 🚛🚩 Đ𝗶̣𝗮 đ𝗶𝗲̂̉𝗺: 𝓒𝓪̀ 𝓹𝓱𝓮̂ 𝓚𝓱𝓸̂𝓷𝓰 𝓰𝓲𝓪𝓷 𝔁𝓪𝓷𝓱 – 𝗡𝗴𝗮̃ 𝟱 𝗧𝗮̂𝗻 𝗧𝗵𝗮̀𝗻𝗵, 𝗛.𝗟𝗮𝗶 𝗩𝘂𝗻𝗴 𝘾𝙃𝙐̛𝙊̛𝙉𝙂 𝙏𝙍𝙄̀𝙉𝙃 𝙂𝙄𝙊̛́𝙄 𝙏𝙃𝙄𝙀̣̂𝙐 𝙎𝘼̉𝙉 𝙋𝙃𝘼̂̉𝙈

Đăng ký lái thử