Tuyển dụng

THẬP NHẤT PHONG (AUTO) – TUYỂN DỤNG THÁNG 2

𝗧𝗛𝗔̣̂𝗣 𝗡𝗛𝗔̂́𝗧 𝗣𝗛𝗢𝗡𝗚 (𝗔𝗨𝗧𝗢) 𝗧𝗨𝗬𝗘̂̉𝗡 𝗗𝗨̣𝗡𝗚 𝗖𝗼̛ 𝗵𝗼̣̂𝗶 𝗹𝗮̀𝗺 𝘃𝗶𝗲̣̂𝗰 𝘃𝗮̀ 𝗽𝗵𝗮́𝘁 𝘁𝗿𝗶𝗲̂̉𝗻 𝗸𝘆̃ 𝗻𝗮̆𝗻𝗴 𝘁𝗮̣𝗶 𝗺𝗼̂𝗶 𝘁𝗿𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̣̂𝗽, 𝘁𝗵𝗮̂𝗻 𝘁𝗵𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗰𝗵𝗼 𝗰𝗮́𝗰 𝘂̛́𝗻𝗴

TUYỂN DỤNG THẬP NHẤT PHONG (AUTO) THÁNG 11

𝙒𝙀’𝙍𝙀 𝙃𝙄𝙍𝙄𝙉𝙂 𝗖𝗼̛ 𝗵𝗼̣̂𝗶 𝘃𝗶𝗲̣̂𝗰 𝗹𝗮̀𝗺 𝘃𝗮̀ 𝗽𝗵𝗮́𝘁 𝘁𝗿𝗶𝗲̂̉𝗻 𝗸𝘆̃ 𝗻𝗮̆𝗻𝗴 𝘁𝗮̣𝗶 𝗧𝗵𝗮̣̂𝗽 𝗡𝗵𝗮̂́𝘁 𝗣𝗵𝗼𝗻𝗴 (𝗔𝘂𝘁𝗼) Các vị trí tuyển dụng xem trên hình ảnh

Đăng ký lái thử